آشنایی با مرکز علمی کاربردی شرکت آلومینیوم ایران

<

آشنایی با مرکز علمی کاربردی شرکت آلومینیوم ایران

آمارها نشان مي دهد كه علي رغم گستردگي و اهميت صنعت آلومينيوم ، نيروي انساني شاغل در اين حوزه با شاخصهاي توسعه منابع انساني فاصله دارند . درصد زيادي از شاغلين و تكنسينهاي موجود داراي مدرك تحصيلي نامرتبط هستند .

بدون تردید ارتقاء دانش علمي و مهارتهاي كاربردي کارکنان واحدهاي صنعتي توليد آلومينيوم و صنايع وابسته ، در توسعه صنعت بسيار اثر گذار خواهد بود . از سوي ديگر در سطح ملي با توجه به برنامه چشم اندازه 1404 كشور در صنعت آلومينيوم براي ظرفيت 5/1 ميليون تن حدود 1500 نفر نيروي كاردان در بخشهاي توليدی صنايع آلومينيوم مورد نياز خواهد بود كه انشاا.. با تقويت و توسعه مركز آموزش علمي كاربردي آلومينيوم ايران ، با توجه به مركزيت اراك به لحاظ موقعیت جغرافيايي و بعنوان قطب صنعت آلومينيوم كشور و داشتن مزاياي متعدد از جمله وجود سرمایه های ارزشمند انسانی ، مديران و كارشناسان و کارکنان متخصص و با تجربه ، كارگاهها و آزمايشگاههاي با تجهيزات مناسب و ... قابليت تربيت و تأمين نيروي انساني كاردان متخصص براي صنعت آلومينيوم كشور را دارا خواهد بود .